سرپرست محترم مدرسه در حال برگزار کردن نماز جماعت در آموزشگاه