نمودار درسی کلاس پنجم ابتدایی مدرسه سلمان فارسی (ره )

دیماه 1388

نمودار درسی کلاس چهارم ابتدایی مدرسه سلمان فارسی (ره )  

دیماه 1388

نمودار درسی کلاس سوم ابتدایی ( 1 ) مدرسه سلمان فارسی (ره )

دیماه 1388

نمودار درسی کلاس سوم ابتدایی ( 2 ) مدرسه سلمان فارسی (ره )

دیماه 1388

نمودار درسی کلاس دوم ابتدایی ( 1 ) مدرسه سلمان فارسی (ره )

دیماه 1388

نمودار درسی کلاس دوم ابتدایی ( 2 ) مدرسه سلمان فارسی (ره )

دیماه 1388

نمودار معدل کلاس های اول تا پنجم و معدل کل مدرسه سلمان فارسی